Per 4-10-2022 is de naam van AFTERPAY 
veranderd in RIVERTY.


Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van Riverty. Als u gebruik maakt van Riverty, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:


 
 1. Voorwaarden gebruik Riverty betaalservice voor Klant:
  1. U bent als consument woonachtig in Nederland of België en heeft als Klant van JoReTa Online Shopping producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
  2. U bent 18 jaar of ouder;
  3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Riverty. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of JoReTa Online Shopping uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
  4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Riverty , zodat wij u kunnen laten weten of uw aanvraag door ons is geaccepteerd;
  5. U bent verplicht JoReTa Online Shopping op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van JoReTa Online Shopping per email of schriftelijk aan de Klantenservice van JoReTa Online Shopping worden doorgegeven;
  6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.
 
 1. Wijze van betalen door Klant:
  1. JoReTa Online Shopping heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Riverty Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van JoReTa Online Shopping een digitale factuur met betaalkoppeling Riverty.
  2. Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn;
  3. U erkent dat Riverty de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van JoReTa Online Shopping en dat Riverty in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens JoReTa Online Shopping, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens JoReTa Online Shopping wordt erkend;
  4. Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Riverty.
 
 1. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:
  1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Riverty ontvangen te zijn;
  2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Riverty heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim;
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft JoReTa Online Shopping het recht om Riverty een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen;
  4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten;
  5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt JoReTa Online Shopping, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Riverty;
  6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Riverty bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Riverty contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen;
  7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht Riverty (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedra Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Riverty kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website van Riverty.
  8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Riverty van iedere volgende aanvraag van u voor Riverty;
 
 1. Privacy Statement van Riverty:
  1. Door te kiezen voor de optie Riverty worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u,  opgenomen in de database van Riverty Deze vennootschappen, alsmede de in de groep verbonden vennootschappen en de opdrachtgevers, gebruiken deze gegevens voor kredietwaardigheidstoetsing, acceptatie  van uw aanvraag voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude en  financiële risico’s.